2020. gada 6. jūlijs
e-pakalpojumi

Valsts robežsardzes Ludzas pārvaldes Grebņevas I kategorijas robežkontroles punkta priekšnieka vietnieks

 


Amata pretendentam/-ei izvirzītas prasības:

 • amata pienākumu pildīšanai nepieciešama augstākā (bakalaura grāds) vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnes vai civilās un militārās aizsardzības izglītības tematiskajā jomā;
 • amata pienākumu pildīšanai nepieciešama 7 (septiņu) gadu dienesta pieredze Valsts robežsardzē, no tiem 3 (trīs) gadu pieredze robežkontroles un/ vai imigrācijas jomā, vēlama pieredze struktūrvienības vadīšanā;
 • labas krievu valodas zināšanas, angļu valodas zināšanas saskaņā ar Valsts robežsardzes izstrādāto iekšējo regulējumu atbilstoši Eiropas kopīgajām pamatnostādnēm valodu apguvei (Common European Framework of Reference for Languages);
 • prasme izmantot datorprogrammas (MS Office, interneta pārlūkprogrammas);
 • nepieciešama „B" kategorijas autovadītāja apliecība;
 • stājoties amatā būs nepieciešama 2.kategorijas (slepeni) speciālā atļauja pieejai valsts noslēpuma objektiem.
Galvenie amata pienākumi:
 • pārzināt Valsts robežsardzes Ludzas pārvaldes Grebņevas I kategorijas robežkontroles punkta (turpmāk - RKP) darbību, veicamos uzdevumus, kompetenci, personālu un dienesta organizāciju;
 • kontrolēt RKP amatpersonu dienesta pienākumu izpildi norīkojumos atbilstoši Grebņevas un Kārsavas robežšķērsošanas vietu pārbaužu tehnoloģijai, Latvijas Republikā spēkā esošajiem ārējiem normatīvajiem aktiem, Iekšlietu ministrijas un Valsts robežsardzes iekšējiem normatīvajiem aktiem, rīkojumiem (pavēlēm) un amatpersonu amatu aprakstiem;
 • pārzināt RKP dienesta taktiskās plānošanas iespējas, personāla nokomplektējumu, nodrošinājumu ar bruņojumu, robežpārbaudes un robežuzraudzības tehniskajiem līdzekļiem, materiāli tehniskajiem līdzekļiem, kontrolēt to izmantošanu un faktisko stāvokli;
 • organizēt robežpārbaudi un robežšķērsošanas vietas režīma ievērošanu Grebņevas un Kārsavas robežšķērsošanas vietā;
 • organizēt un kontrolēt dienesta dokumentācijas aizpildīšanu un RKP norīkojumu dienesta darbības rezultātu apkopošanu un nomenklatūras apriti noteiktajā kārtībā;
 • veikt taktiskā riska novērtējuma izstrādi Grebņevas un Kārsavas robežšķērsošanas vietā, nodrošināt tā izmantošanu robežpārbaudēs;
 • veikt dienesta pārbaudes, disciplinārlietu izmeklēšanu, plānotās un neplānotās pārbaudes;
 • organizēt un kontrolēt robežsargu individuālo spiedogu uzglabāšanu un izsniegšanu;
 • organizēt un veikt informācijas ievadīšanu un aktualizēšanu informācijas sistēmās Valsts robežsardzē noteiktajā kārtībā;
 • veikt ārkārtas situāciju novēršanas plānu izstrādi, nodrošināt to aktualizāciju un izpildi;
 • pārzināt personu profilēšanas un intervēšanas kārtību, valsts robežas šķērsošanai nepieciešamos personas un transportlīdzekļu dokumentu veidus un saturu, to pārbaudes kārtību, viltojumu veidus;
 • kontrolēt vīzu izsniegšanas, anulēšanas un atcelšanas kārtību, vīzu ielīmju apriti;
 • organizēt un kontrolēt administratīvo pārkāpumu lietvedību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, izskatīt un pieņemt lēmumu administratīvo pārkāpumu lietā, nodrošināt administratīvo pārkāpumu protokolu veidlapu apriti, kā arī kontrolēt administratīvo pārkāpumu lietu noformēšanas kvalitāti;
 • pārzināt dienesta pienākumu izpildē nepieciešamo informācijas sistēmu funkcionalitāti, orientēties Valsts robežsardzes elektroniskajos resursos;
 • organizēt preventīvos pasākumus administratīvo pārkāpumu un noziedzīgu nodarījumu novēršanai RKP;
 • veikt RKP statistisko datu apkopošanu, darbības efektivitātes analīzi, sniegt priekšlikumus RKP priekšniekam dienesta organizācijas pilnveidošanai un darbības efektivitātes uzlabošanai;
 • izstrādāt un uzturēt RKP personāla gada apmācību plānu, vadīt, organizēt amatpersonu apmācības un kvalifikācijas paaugstināšanu, veikt profesionālās sagatavotības līmeņa pārbaudes;
 • veikt materiālo vērtību apriti;
 • plānot un vadīt RKP saimnieciskā sektora darbību, rīcībā esošo robežpārbaudes un robežuzraudzības tehnisko līdzekļu, aprīkojuma un materiālo vērtību racionālu, mērķtiecīgu un ekonomisku izmantošanu;
 • informēt RKP priekšnieku par esošo materiālo vērtību tehnisko stāvokli un sniegt priekšlikumus par to turpmāko ekspluatāciju un nepieciešamo skaitu;
 • prast orientēties cilvēku psiholoģijā, personu uzvedības īpatnībās, pielietot šīs zināšanas praksē;
 • vadīt dienesta transportlīdzekli un ekspluatēt to atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kā arī kontrolēt dienesta transportlīdzekļu ekspluatēšanu RKP atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Amatam atbilstošā maksimālā speciālā dienesta pakāpe - „majors", mēnešalga, atbilstoši izdienai, no 1253 EUR līdz 1288 EUR.


Pieteikuma iesniegšana:

Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Personāla pārvaldē, sūtot pieteikuma vēstuli un CV uz e-pasta adresi: amatu.konkursi@rs.gov.lv, norādot struktūrvienības un amata nosaukumu, uz kuru pretendē.

 Pieteikšanās termiņš: 2020. gada 31. marts

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti šī atlases konkursa norises nodrošināšanai. Datu apstrādes pārzinis ir Valsts robežsardze, kontaktinformācija: Rūdolfa iela 5, Rīga, LV-1012; Valsts robežsardzes datu aizsardzības speciālists (saziņai par datu aizsardzības jautājumiem) 67075676, e-pasts:das@rs.gov.lv.

 

Jūs esat 07573050 apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 2020.07.02

 

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts robežsardzi obligāta
Copyright © Valsts robežsardze 2007

Galvenā pārvalde, Rūdolfa iela 5, LV 1012.
Tālr. 67075739, 67075617, Fakss: 67075600,
e-pasts: ;