2020. gada 7. jūnijs
e-pakalpojumi

 

Valsts robežsardzes Rīgas pārvaldes Robežkontroles un imigrācijas kontroles dienesta priekšnieks

 Prasības amata pretendentiem:

 • augstākā (bakalaura grāds) vai II līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnes, civilās un militārās aizsardzības (vēlams - profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā „Robežapsardze"), komerczinību un administrēšanas (vadības un administrēšanas programmu grupa) vai sociālo un cilvēkrīcības zinātnes tematiskajā jomā;
 • vismaz 8 (astoņu) gadu dienesta pieredze Valsts robežsardzē, no tiem 5 (piecu) gadu pieredze robežkontroles un/vai imigrācijas kontroles jomā;
 • vēlama pieredze struktūrvienības vadīšanā;
 • labas krievu valodas zināšanas, vēlamas otras (angļu, vācu, franču) svešvalodas zināšanas vismaz B1 līmenī atbilstoši Eiropas kopīgajām pamatnostādnēm valodu apguvei (Common European Framework of Reference for Languages);
 • prasme izmantot datorprogrammas (MS Office, interneta pārlūkprogrammas);
 • 2.kategorijas speciālā atļauja pieejai valsts noslēpuma objektiem.


Galvenie amata pienākumi:
 • plānot, vadīt, organizēt un koordinēt Valsts robežsardzes Rīgas pārvaldes Robežkontroles un imigrācijas kontroles dienesta darbību saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem ārējiem normatīvajiem aktiem, Latvijas Republikai saistošiem starptautiskiem līgumiem, Iekšlietu ministrijas un Valsts robežsardzes iekšējiem normatīvajiem aktiem un dienestu reglamentējošiem dokumentiem;
 • pārzināt situāciju Valsts robežsardzes Rīgas pārvaldes (turpmāk - pārvalde) robežkontroles rajonā un imigrācijas pārraudzības teritorijā;
 • zināt dienesta organizāciju pārvaldes robežšķērsošanas vietās, imigrācijas kontroli veicošajos dienestos, nodaļās un Operatīvās vadības un apsardzes nodaļā;
 • vadīt pārvaldes robežpārbaudes un imigrācijas kontroles struktūrvienību dienesta organizāciju reglamentējošo normatīvo aktu, rīkojuma dokumentu un administratīvo aktu projektu, ārkārtas situāciju novēršanas un sadarbības plānu projektu izstrādi;
 • veikt dienesta efektivitātes analīzi, sniegt priekšlikumus pārvaldes priekšnieka vietniekam (robežkontroles un imigrācijas jautājumos) robežpārbaudes un imigrācijas kontroles darba pilnveidošanai un darbības efektivitātes uzlabošanai;
 • koordinēt un kontrolēt robežpārbaudes un imigrācijas kontroles plānošanu pārvaldes robežkontroles rajonā un imigrācijas pārraudzības teritorijā;
 • vadīt pārvaldes robežšķērsošanas vietas pārbaudes tehnoloģiju projektu izstrādi un kontrolēt to realizāciju;
 • organizēt, koordinēt un kontrolēt statistiskās informācijas par robežpārbaudes un imigrācijas kontroles rezultātiem pārvaldē apkopošanu un analīzi;
 • kontrolēt pārvaldes robežpārbaudes un imigrācijas kontroles struktūrvienību amatpersonu rīcību, konstatējot incidentus un pieņemot lēmumus par tiem;
 • organizēt, koordinēt un kontrolēt lietvedību administratīvo pārkāpumu lietās, administratīvo pārkāpumu lietu uzskaiti un informācijas ievadi noteiktajās informācijas sistēmās;
 • organizēt un veikt plānotās un neplānotās dienesta organizācijas un robežsargu norīkojumu darbības pārbaudes;
 • koordinēt un kontrolēt sākotnējās darbības ar patvēruma meklētājiem, kas tiek veiktas pārvaldes robežkontroles punktos un imigrācijas struktūrvienībās;
 • kontrolēt pārvaldes robežšķērsošanas vietās izdotos izbraukšanas rīkojumus, organizēt lēmumu par ārzemnieka iekļaušanu to personu sarakstā, kuriem ieceļošana Latvijas Republikā ir aizliegta, un lēmumu par ziņojuma iekļaušanu Šengenas informācijas sistēmā, lai liegtu ārzemnieka ieceļošanu un uzturēšanos Šengenas līguma dalībvalstu teritorijā, sagatavošanu;
 • nodrošināt un kontrolēt robežpārbaudes un imigrācijas kontroles struktūrvienību amatpersonu darbību ar informācijas sistēmām, robežpārbaudes tehniskajiem līdzekļiem;
 • koordinēt un kontrolēt dienesta suņu izmantošanu pārvaldē atbilstoši Valsts robežsardzes iekšējiem normatīvajiem aktiem;
 • organizēt un koordinēt konsultāciju sniegšanu juridiskām un fiziskām personām par Valsts robežsardzes kompetencē esošajiem jautājumiem;
 • organizēt, koordinēt un kontrolēt speciālo caurlaižu izsniegšanu, kas nepieciešamas, lai uzturētos pierobežas joslā, kā arī kuģošanas līdzekļu un transportlīdzekļu reģistrācijas izziņas, kas nepieciešamas, lai izmantotu kuģošanas līdzekļus, un transportlīdzekļus iekšējos ūdeņos, pa kuriem noteikta ārējā robeža;
 • koordinēt un piedalīties robežpārbaudē un imigrācijas kontrolē iesaistītā pārvaldes personāla profesionālajā sagatavošanā un kvalifikācijas paaugstināšanā;

Amatam atbilstošā maksimālā speciālā dienesta pakāpe - "pulkvežleitnants", mēnešalga, atkarībā no izdienas, sākot no 1400 EUR līdz 1435 EUR.


Pieteikumu iesniegšana: 

Kandidātiem CV, motivācijas vēstuli, izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un citus kvalifikāciju apliecinošus dokumentus lūdzam sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: , norādot amata nosaukumu vai pa pastu: Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Personāla pārvaldes vadītājam Rūdolfa ielā 5, Rīgā, LV-1012.

Informācija par konkursa rezultātiem tiks publicēta Valsts robežsardzes mājas lapā.

 

Pieteikšanās termiņš: 2020. gada 29. maijs

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti šīs atlases konkursa norises nodrošināšanai. Datu apstrādes pārzinis ir Valsts robežsardze, kontaktinformācija: Rūdolfa iela 5, Rīga, LV-1012: Valsts robežsardzes datu aizsardzības speciālists (saziņai par datu aizsardzības jautājumiem) 67075676, e-pasts: das@rs.gov.lv  Jūs esat 07330730 apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 2020.06.05

 

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts robežsardzi obligāta
Copyright © Valsts robežsardze 2007

Galvenā pārvalde, Rūdolfa iela 5, LV 1012.
Tālr. 67075739, 67075617, Fakss: 67075600,
e-pasts: ;