2020. gada 6. jūlijs
e-pakalpojumi

 

Valsts robežsardzes Rīgas pārvaldes Robežkontroles un imigrācijas kontroles dienesta galvenais inspektors


Amata kandidātiem izvirzītās prasības:

 • pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība civilās un militārās aizsardzības, tiesību zinātnes, sociālās un cilvēkrīcības zinātnes, komerczinības un administrēšanas, inženierzinātnes un tehnoloģijas izglītības tematiskajā jomā un profesionālā tālākizglītība (3.profesionālās kvalifikācijas līmenis) civilās un militārās aizsardzības tematiskajā jomā, kvalifikācija - Valsts robežsardzes inspektors;
 • 6 gadu dienesta pieredze Valsts robežsardzē, no tiem vēlama 2 (divu) gada pieredze imigrācijas kontroles vai robežkontroles jomā;
 • labas krievu valodas zināšanas un angļu valodas zināšanas B1 līmenī atbilstoši Eiropas kopīgajām pamatnostādnēm valodu apguvē (Common European Framework of Reference for Languages);
 • pirms stāšanās amatā nepieciešams saņemt 3.kategorijas (konfidenciāli) speciālo atļauju pieejai valsts noslēpuma objektiem.

Galvenie amata pienākumi:

 • veikt VRS Rīgas pārvaldē (turpmāk - pārvalde) valsts informācijas sistēmu lietotāju tiesību pieprasījumu apstrādi, lietotāju tiesību uzskaiti un rekvizītu izsniegšanu;
 • sagatavot priekšlikumus, koordinēt un kontrolēt informācijas tehnoloģiju nodrošināšanu pārvaldē;
 • izstrādāt pārvaldes kompetences ietvaros iekšējos normatīvos aktus valsts informāciju sistēmu jautājumos, kontrolēt to ievērošanu;
 • pārzināt robežpārbaudē, robežuzraudzībā un imigrācijas kontrolē izmantojamo valsts informācijas sistēmu funkcionalitāti un konsultēt lietotājus par to izmantošanu;
 • veikt VRS elektroniskās informācijas sistēmas (turpmāk - REIS) un Robežapsardzības informācijas sistēmas (turpmāk - RAIS) lietotāju administrēšanu pārvaldes ietvaros;
 • pārzināt RAIS un REIS funkcionalitāti un konsultēt lietotājus par sistēmu izmantošanu;
 • reizi mēnesī veikt RAIS un REIS lietotāju pārbaudi, salīdzinot teritoriālās pārvaldes amatpersonas un darbinieku amatu sarakstu ar sistēmā reģistrētajiem lietotājiem;
 • kontrolēt RAIS un REIS ievadīto datu kvalitāti un to atbilstību normatīvo aktu prasībām;
 • informēt RAIS un REIS sistēmanalītiķi par konstatētajām kļūdām un nepilnībām sistēmas darbībā un sniegt priekšlikums par nepieciešamajiem uzlabojumiem sistēmā;
 • sniegt priekšlikumus RAIS un REIS rokasgrāmatas pilnveidošanai;
 • sniegt priekšlikumus par teritoriālās pārvaldes amatpersonām un darbiniekiem nepieciešamajām valsts informācijas sistēmu apmācībām;
 • veikt RAIS testēšanu un testa vides lietotāju administrēšanu.

Amatam atbilstošā maksimālā speciālā dienesta pakāpe - „kapteinis", mēnešalga sākot no 1045 EUR līdz 1080 EUR.


 Pieteikuma iesniegšana:

Iespēja pieteikties minētajiem amatiem ir Valsts robežsardzes Rīgas pārvaldē līdz 2020.gada 17.jūnijam, sūtot pieteikuma vēstuli un CV uz e-pasta adresi: , norādot amata nosaukumu, uz kuru vēlas pretendēt.

Informācija par konkursa rezultātiem tiks publicēta Valsts robežsardzes mājas lapā.

Pieteikšanās termiņš: 2020. gada 17. jūnijs

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti šīs atlases konkursa norises nodrošināšanai. Datu apstrādes pārzinis ir Valsts robežsardze, kontaktinformācija: Rūdolfa iela 5, Rīga, LV-1012: Valsts robežsardzes datu aizsardzības speciālists (saziņai par datu aizsardzības jautājumiem) 67075676, e-pasts: das@rs.gov.lv

 

Jūs esat 07573164 apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 2020.07.02

 

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts robežsardzi obligāta
Copyright © Valsts robežsardze 2007

Galvenā pārvalde, Rūdolfa iela 5, LV 1012.
Tālr. 67075739, 67075617, Fakss: 67075600,
e-pasts: ;