2020. gada 11. augusts
e-pakalpojumi

 

Valsts robežsardzes Rīgas pārvaldes Atgriešanas un patvēruma meklētāju dienesta priekšnieksPrasības amata pretendentiem:

 • augstākā (bakalaura grāds) vai II līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnes, civilās un militārās aizsardzības, komerczinību un administrēšanas (vadības un administrēšanas programmu grupa) vai sociālo un cilvēkrīcības zinātnes tematiskajā jomā;
 • vismaz 8 (astoņu) gadu dienesta pieredze Valsts robežsardzē, no tiem 3 (trīs) gadu pieredze imigrācijas kontroles jomā;
 • vēlama pieredze struktūrvienības vadīšanā;
 • labas krievu valodas zināšanas, vēlamas angļu valodas zināšanas vismaz B1 līmenī atbilstoši Eiropas kopīgajām pamatnostādnēm valodu apguvei (Common European Framework of Reference for Languages);
 • prasme izmantot datorprogrammas (MS Office, interneta pārlūkprogrammas);
 • 3.kategorijas (konfidenciāli) speciālā atļauja pieejai valsts noslēpuma objektiem.

Galvenie amata pienākumi:

 • organizēt un kontrolēt dienesta darbu saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem ārējiem normatīvajiem aktiem, Valsts robežsardzes iekšējiem normatīvajiem aktiem un amatpersonu amatu aprakstiem;
 • pārzināt un orientēties ar personu ieceļošanu, tranzītu, uzturēšanos un izceļošanu no valsts saistītos reglamentējošos normatīvos aktos un Valsts robežsardzes darbu organizējošo dokumentu prasībās, piemērot tos praksē;
 • pārzināt situāciju migrācijas un patvēruma meklētāju jomā pārvaldes atbildības teritorijā;
 • plānot un organizēt dienesta darbības, dienesta pienākumu izpildes grafiku sastādīšanu un to izpildes kontroli, dienesta pienākumu izpildes laika precīzu un pareizu uzskaiti;
 • vadīt un organizēt patvēruma meklētāju un aizturēto ārzemnieku lietu noformēšanu un virzīšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, to uzskaiti un informācijas ievadīšanu attiecīgajās informācijas sistēmās;
 • nodrošināt un organizēt aizturēto ārzemnieku identifikācijas procesus, pasākumus atgriešanās dokumentu noformēšanai, atgriešanu, piespiedu izraidīšanu vai nodošanu readmisijas kārtībā;
 • organizēt un kontrolēt patvēruma meklētāju iesniegumu pieņemšanu, pārrunu un sākotnējās intervijas veikšanu un materiālu nosūtīšanu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei un citām attiecīgām institūcijām;
 • organizēt sadarbību ar iestādēm, lai nodrošinātu normatīvajos aktos noteiktu atbilstošu rīcību ar nepilngadīgiem ārzemniekiem, kuri ir bez vecāka vai viņa likumiskā pārstāvja pavadības, kā arī viņu izraidīšanu uz mītnes valsti;
 • organizēt dienesta rīcībā esošās informācijas, kas saistīta ar nelegālo migrāciju un patvēruma meklētājiem, apkopošanu un to savlaicīgu ievadīšanu Valsts robežsardzes un Iekšlietu ministrijas informatīvo sistēmu datu bāzēs un aktualizēšanu Valsts robežsardzē noteiktajā kārtībā;
 • organizēt un kontrolēt dienesta rīcībā esošās informācijas apkopošanu un analīzi, riska analīzes izstrādi un priekšlikumu iesniegšanu pārvaldes Robežkontroles un imigrācijas kontroles dienestam;
 • organizēt nepieciešamos pasākumus ārzemnieku un patvēruma meklētāju atpakaļuzņemšanai un atpakaļ nodošanai saskaņā ar Latvijas Republikas saistošiem starptautiskiem līgumiem un Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām;
 • koordinēt un sniegt atbalstu pārvaldes robežkontroles punktiem no citām valstīm readmisijas kārtībā atgriezto ārzemnieku pārņemšanā, un organizēt to aizturēšanu pārvaldes atbildības teritorijā;
 • plānot un organizēt aizturēto personu pavadīšanu apsardzes uzraudzībā, sagatavot konvojēšanas uzdevumus un veikt to izpildes kontroli, apkopot to rezultātus un veikt analīzi;
 • organizēt izbraukšanas rīkojumu un lēmumu par piespiedu izraidīšanu izpildi atbilstoši dienesta kompetencei;
 • piedalīties starptautiskajās un nacionālā mēroga operācijās cīņā ar nelegālo imigrāciju;
 • organizēt dienesta amatpersonu apmācības, sistemātiski veikt profesionālās sagatavotības līmeņa pārbaudes, nodrošināt padotā personāla efektīvu un kvalitatīvu darbību;
 • organizēt statistiskās informācijas par izdevumiem, kas saistīti ar aizturētajiem ārzemniekiem un patvēruma meklētājiem, piespiedu izraidāmajiem ārzemniekiem un to konvojēšanas (transportēšanas) pasākumiem valsts teritorijā un uz ārvalstīm, apkopošanu un iesniegšanu pārvaldes priekšniekam.

Amatam atbilstošā maksimālā speciālā dienesta pakāpe - "pulkvežleitnants", mēnešalga, atkarībā no izdienas, sākot no 1306 EUR līdz 1341 EUR.


 Pieteikšanās termiņš: 2020. gada 12. augusts


Pieteikuma iesniegšana:
 

Kandidātiem CV, motivācijas vēstuli, izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un citus kvalifikāciju apliecinošus dokumentus lūdzam sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: , norādot amata nosaukumu vai pa pastu: Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Personāla pārvaldes vadītājam Rūdolfa ielā 5, Rīgā, LV-1012.

Informācija par konkursa rezultātiem tiks publicēta Valsts robežsardzes mājas lapā.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti šīs atlases konkursa norises nodrošināšanai. Datu apstrādes pārzinis ir Valsts robežsardze, kontaktinformācija: Rūdolfa iela 5, Rīga, LV-1012; Valsts robežsardze datu aizsardzības speciālists (saziņai par datu aizsardzības jautājumiem) 67075676, e-pasts: das@rs.gov.lv.

Jūs esat 08097067 apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 2020.08.07

 

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts robežsardzi obligāta
Copyright © Valsts robežsardze 2007

Galvenā pārvalde, Rūdolfa iela 5, LV 1012.
Tālr. 67075739, 67075617, Fakss: 67075600,
e-pasts: ;